Članovi Vijeća

Predsjednica:
Željka Mostečak, zamjenica Glavne državne odvjetnice Republike Hrvatske  

Zamjenik predsjednice:
izv. prof. dr. sc. Ante Novokmet (Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku)

Članovi:
• izv. prof. dr. sc. Marin Bonačić (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
• Miroslav Dasović, zamjenik županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Osijeku
• dr. sc. Zlatko Hasanbegović, zastupnik u Hrvatskom saboru
• Jozo Jurčević, zamjenik Glavne državne odvjetnice Republike Hrvatske 
• Maja Krahulec, zamjenica općinske državne odvjetnice u Općinskom državnom odvjetništvu u Puli-Pola 
• Ermina Lekaj Prljaskaj, zastupnica u Hrvatskom saboru 
• Silvia Lončar, zamjenica općinskog državnog odvjetnika u Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu
• Živko Slijepčević, zamjenik županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Bjelovaru 
• Andrea Šurina Marton, zamjenica Glavne državne odvjetnice Republike Hrvatske


Izbor članova i sastav Državnoodvjetničkog vijeća

Državnoodvjetničko vijeće ima jedanaest članova.

Vijeće čini sedam zamjenika državnih odvjetnika, dva zastupnika Hrvatskoga sabora, od kojih je jedan iz redova oporbe, i dva sveučilišna profesora pravnih znanosti.

Članove Vijeća iz reda zamjenika državnih odvjetnika čine: tri zamjenika Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske, dva zamjenika županijskih državnih odvjetnik i dva zamjenika općinskih državnih odvjetnika. U sastavu Vijeća osigurat će se razmjerna teritorijalna zastupljenost državnih odvjetništava i odgovarajuća zastupljenost kaznenih i građansko-upravnih odjela.

Članovi Vijeća između sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika tajnim glasovanjem na vrijeme od četiri godine. Predsjednik Vijeća mora biti iz reda zamjenika Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske.

Više informacija o izboru članova i sastavu Državnoodvjetničkog vijeća te o tijelima za provedbu izbora za članove Državnoodvjetničkog vijeća objavljeno je u rubrici "Nadležnost".


Način rada Državnoodvjetničkog vijeća

Vijeće radi i odlučuje na sjednici.

Sjednicu saziva predsjednik, a u njegovoj odsutnosti njegov zamjenik. U slučaju da su predsjednik i zamjenik spriječeni, sjednicu saziva član Vijeća kojeg ovlasti predsjednik. Iznimno, sjednica može biti sazvana na prijedlog najmanje pet članova Vijeća.

Dnevni red sjednica Vijeća predlaže predsjednik.

Sjednica Vijeća može se održati elektroničkim putem (elektronička sjednica).
Elektronička sjednica može se održati pod uvjetom da je najmanje 6 članova Vijeća putem elektroničke pošte ili na drugi odgovarajući način Tajništvu Državnoodvjetničkog vijeća potvrdilo primitak poziva za održavanje elektroničke sjednice.
Na elektroničkoj sjednici Vijeće može donositi odluke iz svoje nadležnosti, osim odluka o imenovanjima i razrješenjima zamjenika državnih odvjetnika, imenovanjima i razrješenjima županijskih i općinskih državnih odvjetnika, o stegovnoj odgovornosti zamjenika državnih odvjetnika, o raspisivanju izbora za članove Vijeća iz redova zamjenika državnih odvjetnika i o prigovorima na ocjenu obnašanja državnoodvjetničke dužnosti. Na elektroničkoj sjednici ne mogu se donositi, mijenjati niti dopunjavati poslovničke odredbe.

Vijeće može odlučivati ako je na sjednici prisutno najmanje šest članova Vijeća. Vijeće donosi odluke većinom glasova svih članova Vijeća, osim ako zakonom nije drukčije propisano.

O radu na sjednici vodi se zapisnik. Zapisnik sadrži osnovne podatke o prisutnima, dnevnom redu, o prijedlozima iznesenim na sjednici, o tome je li provedena rasprava i o donesenim odlukama. Zapisnik se verificira na sljedećoj redovnoj sjednici Vijeća.

Razgovori s kandidatima u postupcima imenovanja i premještaja zamjenika državnih odvjetnika mogu se snimati audiovizualnim uređajima te se snimke nakon donošenja odluka mogu objaviti na mrežnim stranicama Vijeća.

Javnost rada Vijeće osigurava redovnim obavještavanjem o sjednicama, odlukama i drugim aktivnostima Vijeća na mrežnim stranicama Vijeća.
Sjednice Vijeća na kojima se raspravlja i odlučuje o općim pitanjima su javne.
Javnost je isključena u postupcima razrješenja državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika, vođenju postupaka i odlučivanja o stegovnoj odgovornosti zamjenika državnih odvjetnika, odlučivanja o prigovoru na ocjenu obnašanja dužnosti i u postupku udaljenja od obavljanja dužnosti.
Dio sjednice na kojem se provodi vijećanje i glasovanje održava se bez prisutnosti javnosti, dok su objave odluka Vijeća uvijek javne.

Više informacija o javnosti rada Državnoodvjetničkog vijeća objavljeno je u rubrici "Nadležnost".


Poslovnik Državnoodvjetničkog vijeća

Način rada Vijeća uređuje se poslovnikom, koji donosi Vijeće. Poslovnik o radu Vijeća objavljuje se u Narodnim novinama i na mrežnim stranicama Vijeća.

Na temelju članka 46. stavak 1. Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću (Narodne novine broj 67/2018) Državnoodvjetničko vijeće je na 72. sjednici Državnoodvjetničkog vijeća održanoj 31. siječnja i 1. veljače 2019. donijelo Poslovnik Državnoodvjetničkog vijeća kojim se uređuje način rada Državnoodvjetničkog vijeća (u daljnjem tekstu: Vijeće) i to: način izbora, prava i dužnosti predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća, sazivanje i rad Vijeća na sjednici i elektroničkoj sjednici; način glasovanja i odlučivanja i način rada u postupku imenovanja i razrješenja državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika.

Predsjednik i tajnik Vijeća skrbe o primjeni Poslovnika, osim ako je Poslovnikom određeno drugačije.

Osim poslova iz čl. 45. st. 2. Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću predsjednik Vijeća prima prisegu zamjenika državnih odvjetnika; skrbi o suradnji Vijeća s Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske te drugim državnim tijelima Republike Hrvatske; skrbi o zaštiti prava i ispunjavanju dužnosti članova Vijeća; skrbi o pravilnom provođenju materijalno-financijskog poslovanja Vijeća; te obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom.
Zamjenik predsjednika pomaže u radu predsjedniku i obavlja poslove iz njegovog djelokruga u slučaju spriječenosti predsjednika.

Pravilnik o unutarnjem redu Državnoodvjetničkog vijeća

Na temelju članka 47. stavka 4. Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću (Narodne novine broj 67/2018), Predsjednik Državnoodvjetničkog vijeća uz suglasnost Ministra pravosuđa, Klasa 710-01/19-02/31, Ur. broj 514-04-01-03-19-02 od 04. ožujka 2019. dana 08. ožujka 2019. donio je Pravilnik o unutarnjem redu Državnoodvjetničkog vijeća.

Pravilnikom se utvrđuju radna mjesta u Državnoodvjetničkom vijeću, opis poslova koji se obavljaju na radnim mjestima u ustrojstvenoj jedinici Tajništvo Državnoodvjetničkog vijeća (u daljnjem tekstu Tajništvo), stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj službenika i namještenika na pojedinim radnim mjestima unutar ustrojstvene jedinice Tajništva, radno vrijeme te druga pitanja sukladno Zakonu o državnim službenicima, Zakonu o Državnoodvjetničkom vijeću, Poslovniku Državnoodvjetničkog vijeća i Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi i posebnim propisima kao i  radno vrijeme i druga pitanja od osobitog značaja za rad ustrojstvene jedinice Tajništva.

Pravilnikom je propisano klizno radno vrijeme na način da rad u Državnoodvjetničkom vijeću počinje između 07:00 i 08:00 sati i završava između 15:00 i 16:00 sati.

Radno vrijeme za prijem stranaka je svaki radni dan između 09:00 i 14:00 sati.

Sjedište Vijeća je u Zagrebu, u prostorijama Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Ulica grada Vukovara 49, 4. kat.

tel: 01 6182 021
e-mail: dov@dov.dorh.hr

Službenik za pristup informacijama: Ivana Hruška Premužak, tajnica Državnoodvjetničkog vijeća
adresa: Ulica grada Vukovara 49/IV, 10000 Zagreb
e-mail: dov@dov.dorh.hr
telefon: 01/ 6040 992


Službenik za zaštitu podataka: Ivana Hruška Premužak, tajnica Državnoodvjetničkog vijeća
adresa: Ulica grada Vukovara 49/IV, 10000 Zagreb
e-mail: ivana.hruskapremuzak@dov.dorh.hr     
telefon: 01/ 6040 992

Službenik za informacijsku sigurnost: Ivana Hruška Premužak, tajnica Državnoodvjetničkog vijeća
adresa: Ulica grada Vukovara 49/IV, 10000 Zagreb
e-mail: dov@dov.dorh.hr
telefon: 01/ 6040 992


Povjerenik za etiku: Andrea Matić, administrativna tajnica predsjednika Državnoodvjetničkog vijeća
telefon: 01 6182 022
e-mail: andrea.matic@dov.dorh.hr

Zamjenik povjerenika za etiku: Marina Stanić Perković, stručni referent u Državnoodvjetničkom vijeću
telefon: 01 6182 021
e-mail: marina.stanic.perkovic@dov.dorh.hr